Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 13% 8,114 22,740 1,401 110
Basque 0% 9,431 25,051 20
Bulgarian 28% 6,736 20,577 1,236
Catalan 99% 72 174 11
Chinese (Simplified) 58% 3,910 10,690 662 26
Czech 13% 8,194 22,921 1,522 118
Dutch 1 1
English 2,249
Estonian 76% 2,254 9,372 473
Finnish 12% 8,283 23,099 1,440
French
Galician 0% 9,433 25,053
German 99% 66 166 14 8 1
Greek 12% 8,285 23,101 1,403
Hungarian 20% 7,523 21,756 1,469 1
Indonesian 34% 6,140 20,007 13 1
Italian 54% 4,338 15,561 1,120
Japanese 13% 8,173 22,910 1,552
Lao 28% 6,772 20,294 1,335
Lithuanian 53% 4,429 15,361 662 2
Persian 76% 2,183 7,310 411
Polish 51% 4,555 15,302 1,008 30
Portuguese 62% 3,583 13,246 1,167 27
Romanian 33% 6,230 18,987 72 7
Russian 28% 6,750 20,572 1,307 86
Slovenian 52% 4,437 15,544 1,308 6
Spanish 99% 72 174 11
Spanish (Latin America) 7% 8,723 23,510 104 516
Turkish 17% 7,786 22,278 1,385 31