Translation

Export
7/100
Context English Lao State
Login
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
User name
ຊື່ຜູ້ໃຊ້
Database
ຖານຂໍ້ມູນ
Switch view
ສະຫຼັບໜ້າເບິ່ງ
Previous Record
ແຖວຂໍ້ມູນກ່ອນ
Next Record
ແຖວຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປ
Create a new record
ສ້າງແຖວຂໍ້ມູນໃໝ່
Save this record
ບັນທຶກແຖວຂໍ້ມູນນີ້
Reload
ໂຫຼດຄືນໃໝ່
View Logs...
ເບິ່ງບັນທຶກ...
Show revisions...
ສະແດງການແກ້ໄຂ
Add an attachment to the record
ເອົາຂໍ້ມູນຄັດຕິດເຂົ້າໃນແຖວຂໍ້ມູນນີ້
Add a note to the record
ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໃສ່ແຖວຂໍ້ມູນນີ້
E-Mail...
 
Send an e-mail using the record
ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໃສ່ແຖວຂໍ້ມູນນີ້
Export
ສ່ົງອອກ
Import
ນຳເຂົ້າ
The following action requires to close all tabs.
Do you want to continue?
ການດຳເນີນການຕໍ່ໄປນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງອັດແຖບງານທັງໝົດລົງ
ເຈົ້າຕ້ອງການດຳເນີນຕໍ່ບໍ່?
Launch action
ປະຕິບັດການ
Open related records
ໄຂແຖວຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນຂຶ້ນມາ
Print report
ພິມລາຍງານອອກ
This record has been modified
do you want to save it?
ແຖວຂໍ້ມູນນີ້ຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວ
ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກໄວ້ບໍ່?
Record saved.
ແຖວຂໍ້ມູນຖືກບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ
Working now on the duplicated record(s).
ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກກັບແຖວຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຊໍ້າກັນໄວ້
Are you sure to remove this record?
ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະລຶບແຖວຂໍ້ມູນນີ້?
Are you sure to remove those records?
ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະລຶບແຖວຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້?
Records removed.
ແຖວຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກລຶບອອກແລ້ວ
Records not removed.
ແຖວຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກລຶບອອກ
You have to select one record.
ທ່ານຕ້ອງເລືອກເອົາໜຶ່ງແຖວຂໍ້ມູນ
ID:
ເລກກຳກັບ:
Created by:
ສ້າງ...
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/sao
ສ່ົງອອກ
Following strings have different contexts but same source.
Needs editing Tryton/ir
Exports
Needs editing Tryton/ir
Exports
Needs editing Tryton/ir
Exports
Not translated Tryton/res
 
Not translated Tryton/res
 
Needs editing Tryton/customs
Export
Translated Tryton/customs
Export

Change compared to this translation:

ສ່ົງອອກExport

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lao
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
sao/locale/lo.po, string 46