Translation

Edited by:
7/100
Context English Lao State
The following action requires to close all tabs.
Do you want to continue?
ການດຳເນີນການຕໍ່ໄປນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງອັດແຖບງານທັງໝົດລົງ
ເຈົ້າຕ້ອງການດຳເນີນຕໍ່ບໍ່?
Launch action
ປະຕິບັດການ
Open related records
ໄຂແຖວຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນຂຶ້ນມາ
Print report
ພິມລາຍງານອອກ
This record has been modified
do you want to save it?
ແຖວຂໍ້ມູນນີ້ຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວ
ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກໄວ້ບໍ່?
Record saved.
ແຖວຂໍ້ມູນຖືກບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ
Working now on the duplicated record(s).
ປັດຈຸບັນເຮັດວຽກກັບແຖວຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຊໍ້າກັນໄວ້
Are you sure to remove this record?
ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະລຶບແຖວຂໍ້ມູນນີ້?
Are you sure to remove those records?
ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ທີ່ຈະລຶບແຖວຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້?
Records removed.
ແຖວຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກລຶບອອກແລ້ວ
Records not removed.
ແຖວຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກລຶບອອກ
You have to select one record.
ທ່ານຕ້ອງເລືອກເອົາໜຶ່ງແຖວຂໍ້ມູນ
ID:
ເລກກຳກັບ:
Created by:
ສ້າງ...
Created at:
ວັນທີສ້າງ
Edited by:
ສ້າງ...
Edited at:
ວັນທີແກ້ໄຂ
Model:
ແມ່ແບບ:
Add...
 
Template
ກ່ຽວພັນກັບ
Attachment (%1)
ຄັດຕິດ(%1)
Note (%1/%2)
 
of
 
Filters
ກັ່ນຕອງ
Clear Search
 
Bookmarks
ໝາຍໜ້າ
Remove this bookmark
ເອົາໝາຍໜ້າອອກ
Bookmark this filter
ໝາຍໜ້າເອົາການກັ່ນຕອງນີ້
Bookmark Name:
ຊື່ໝາຍໜ້າ:
Show active records
 
Show inactive records
 
ComponentTranslation
This translation Needs editing Tryton/sao
ສ້າງ...
Following string has same context and same source.
Needs editing Tryton/tryton
ແກ້ໄຂ

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Lao
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
sao/locale/lo.po, string 63