Translation

model:ir.action,name:act_category_tree
English
Categories
9/100
Context English Polish State
help:product.template,categories: The categories that the product is in.
Used to group similar products together.
Kategorie, do których należy produkt.
Służy do grupowania razem podobnych produktów.
help:product.template,consumable: Check to allow stock moves to be assigned regardless of stock level. Zaznacz, aby zezwolić na przenoszenie zapasów niezależnie od poziomu zapasów.
help:product.template,cost_price: The amount it costs to purchase or make the product, or carry out the service. Koszt zakupu, wytworzenia produktu lub wykonania usługi.
help:product.template,cost_price_method: The method used to calculate the cost price. Metoda użyta do obliczenia kosztu własnego.
help:product.template,default_uom: The standard unit of measure for the product.
Used internally when calculating the stock levels of goods and assets.
Standardowa jednostka miary dla produktu.
Używana przy obliczaniu stanów magazynowych towarów i aktywów.
help:product.template,list_price: The standard price the product is sold at. Standardowa cena, za jaką sprzedawany jest produkt.
help:product.template,products: The different variants the product comes in. Różne warianty produktu.
help:product.uom,category: The category that contains the unit of measure.
Conversions between different units of measure can be done if they are in the same category.
Kategoria zawierająca jednostkę miary.
Konwersje między różnymi jednostkami miary można dokonać, jeśli należą one do tej samej kategorii.
help:product.uom,digits: The number of digits to display after the decimal separator. Liczba cyfr po separatorze dziesiętnym.
help:product.uom,factor: The coefficient for the formula:
coefficient (base unit) = 1 (this unit)
Współczynnik dla wzoru:
współczynnik (jednostka podstawowa) = 1 (ta jednostka)
help:product.uom,rate: The coefficient for the formula:
1 (base unit) = coef (this unit)
Współczynnik dla wzoru:
1 (jednostka bazowa) = coef (ta jednostka)
help:product.uom,rounding: The accuracy to which values are rounded. Dokładność, z jaką wartości są zaokrąglane.
help:product.uom,symbol: The symbol that represents the unit of measure. Symbol reprezentujący jednostkę miary.
model:ir.action,name:act_category_list Categories Kategorie
model:ir.action,name:act_category_product Add products Produkty
model:ir.action,name:act_category_tree Categories Kategorie
model:ir.action,name:act_product_configuration_form Product Configuration Konfiguracja ustawień produktu
model:ir.action,name:act_product_form Variants Warianty
model:ir.action,name:act_product_from_template Variants Warianty
model:ir.action,name:act_template_by_category Product by Category Produkt wg kategorii
model:ir.action,name:act_template_form Products Produkty
model:ir.action,name:act_uom_category_form Categories of Unit of Measure Kategorie jednostek miary
model:ir.action,name:act_uom_form Units of Measure Jednostki miary
model:ir.message,text:msg_invalid_code The %(type)s "%(code)s" for product "%(product)s" is not valid. %(type) s "% (code) s” dla produktu "% (product) s” jest nieprawidłowy.
model:ir.message,text:msg_product_code_unique Code of active product must be unique. Kod aktywnego produktu musi być unikalny.
model:ir.message,text:msg_uom_incompatible_factor_rate Incompatible factor and rate values on UOM "%(uom)s". Niezgodne wartości współczynnika i stawki w jednostce miary „% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_category You cannot modify the category of UOM "%(uom)s". Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_factor You cannot modify the factor of UOM "%(uom)s". Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_options If the UOM is still not used, you can delete it otherwise you can deactivate it and create a new one. Jeśli jednostka miary nadal nie jest używana, możesz ją usunąć, w przeciwnym razie możesz ją dezaktywować i utworzyć nową.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_rate You cannot modify the rate of UOM "%(uom)s". Nie można modyfikować stawki jednostki miary "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_no_zero_factor_rate Rate and factor can not be both equal to zero. Stawka i współczynnik nie mogą być równe zeru.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/product
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Tryton/party
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Not translated Tryton/web_shop
Not translated Tryton/sale_promotion
Translated Tryton/party
Not translated Tryton/account_stock_landed_cost
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.action,name:act_category_tree
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/product/locale/pl.po, string 106