Translation

model:ir.ui.menu,name:menu_configuration
English
Configuration
12/130
Context English Polish State
model:ir.action,name:act_uom_category_form Categories of Unit of Measure Kategorie jednostek miary
model:ir.action,name:act_uom_form Units of Measure Jednostki miary
model:ir.message,text:msg_invalid_code The %(type)s "%(code)s" for product "%(product)s" is not valid. %(type) s "% (code) s” dla produktu "% (product) s” jest nieprawidłowy.
model:ir.message,text:msg_product_code_unique Code of active product must be unique. Kod aktywnego produktu musi być unikalny.
model:ir.message,text:msg_uom_incompatible_factor_rate Incompatible factor and rate values on UOM "%(uom)s". Niezgodne wartości współczynnika i stawki w jednostce miary „% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_category You cannot modify the category of UOM "%(uom)s". Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_factor You cannot modify the factor of UOM "%(uom)s". Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_options If the UOM is still not used, you can delete it otherwise you can deactivate it and create a new one. Jeśli jednostka miary nadal nie jest używana, możesz ją usunąć, w przeciwnym razie możesz ją dezaktywować i utworzyć nową.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_rate You cannot modify the rate of UOM "%(uom)s". Nie można modyfikować stawki jednostki miary "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_no_zero_factor_rate Rate and factor can not be both equal to zero. Stawka i współczynnik nie mogą być równe zeru.
model:ir.model.button,string:category_add_products_button Add products Produkty
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_product Variant Wariant
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_template Product Produkt
model:ir.ui.menu,name:menu_category_list Categories Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_category_tree Categories Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_configuration Configuration Konfiguracja
model:ir.ui.menu,name:menu_main_product Product Produkt
model:ir.ui.menu,name:menu_product Variants Warianty
model:ir.ui.menu,name:menu_product_configuration Product Configuration Konfiguracja ustawień produktu
model:ir.ui.menu,name:menu_template Products Produkty
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_category_form Categories Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_form Units of Measure Jednostki miary
model:product.category,name: Product Category Produkt wg kategorii
model:product.configuration,name: Product Configuration Konfiguracja produktu
model:product.configuration.default_cost_price_method,name: Product Configuration Default Cost Price Method Konfiguracja domyślnej metody wyceny zapasów
model:product.cost_price,name: Product Cost Price Cena kosztów produktu
model:product.cost_price_method,name: Product Cost Price Method Metoda wyceny zapasów produktów
model:product.identifier,name: Product Identifier Identyfikator produktu
model:product.list_price,name: Product List Price Cena sprzedaży produktu
model:product.product,name: Product Variant Wariant produktu
model:product.template,name: Product Template Szablon produktu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/product
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Tryton/production
Propagated Translated Tryton/party
Propagated Translated Tryton/purchase
Propagated Translated Tryton/stock
Propagated Translated Tryton/timesheet
Propagated Translated Tryton/project
Propagated Translated Tryton/sale
Propagated Translated Tryton/commission
Propagated Translated Tryton/attendance
Propagated Not translated Tryton/carrier
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/ir

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.ui.menu,name:menu_configuration
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/product/locale/pl.po, string 127