Translation

model:ir.action,name:act_category_tree
English
Categories
9/100
Context English Polish State
help:party.erase.ask,party: The party to be erased. Strona przeznaczona do usunięcia.
help:party.identifier,party: The party identified by this record. Strona identyfikowana przez ten rekord.
help:party.party,categories: The categories the party belongs to. Kategorie przydzielone do strony.
help:party.party,code: The unique identifier of the party. Unikatowy identyfikator strony.
help:party.party,identifiers: Add other identifiers of the party. Dodaj inne identyfikatory strony.
help:party.party,lang: Used to translate communications with the party. Język komunikacji ze stroną.
help:party.party,name: The main identifier of the party. Główny identyfikator strony.
help:party.party,replaced_by: The party replacing this one. Strona zastępująca.
help:party.party,tax_identifier: The identifier used for tax report. Identyfikator używany przy raportach podatkowych.
help:party.replace.ask,destination: The party that replaces. Strona zastępująca.
help:party.replace.ask,source: The party to be replaced. Strona zastępowana.
model:ir.action,name:act_address_form Addresses Adresy
model:ir.action,name:act_address_format_form Address Formats Formaty adresów
model:ir.action,name:act_address_subdivision_type_form Address Subdivision Types Typy regionu dla adresu
model:ir.action,name:act_category_list Categories Kategorie
model:ir.action,name:act_category_tree Categories Kategorie
model:ir.action,name:act_contact_mechanism_form Contact Mechanisms Sposoby kontaktu
model:ir.action,name:act_party_by_category Parties by Category Strony wg kategorii
model:ir.action,name:act_party_configuration_form Configuration Konfiguracja
model:ir.action,name:act_party_form Parties Strony
model:ir.action,name:report_label Labels Etykiety
model:ir.action,name:wizard_check_vies Check VIES Sprawdź VIES
model:ir.action,name:wizard_erase Erase Usuń
model:ir.action,name:wizard_replace Replace Zastąp
model:ir.message,text:msg_address_change_party You cannot change the party of address "%(address)s". Nie możesz zmienić strony dla adresu "%(address)s".
model:ir.message,text:msg_address_subdivision_country_code_unique The country code on subdivision type must be unique. Kod kraju dla regionu musi być unikatowy.
model:ir.message,text:msg_category_name_unique The name of party category must be unique by parent. Nazwa kategorii strony musi być unikatowa względem kategorii nadrzędnej.
model:ir.message,text:msg_contact_mechanism_change_party You cannot change the party of contact mechanism "%(contact)s". Nie możesz zmienić strony dla sposobu kontaktu "%(contact)s".
model:ir.message,text:msg_different_name Parties have different names: "%(source_name)s" vs "%(destination_name)s". Strony mają różne nazwy: "%(source_name)s" różni się od "%(destination_name)s".
model:ir.message,text:msg_different_tax_identifier Parties have different tax identifiers: "%(source_code)s" vs "%(destination_code)s". Strony mają różny identyfikator podatkowy: "%(source_code)s" różni się od "%(destination_code)s".
model:ir.message,text:msg_erase_active_party Party "%(party)s" cannot be erased because they are still active. Strona "%(party)s" nie może zostać usunięta, ponieważ nadal jest aktywna.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/party
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Tryton/product
The following strings have different contexts, but the same source.
Not translated Tryton/sale_promotion
Not translated Tryton/web_shop
Translated Tryton/party
Needs editing Tryton/product
Not translated Tryton/account_stock_landed_cost
Translated Tryton/product
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.action,name:act_category_tree
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/party/locale/pl.po, string 90