Translation

field:notification.email.log,recipients:
Recipients
8/100
Context English Polish State
field:notification.email,fallback_recipients: Recipients Fallback User Zastępczy użytkownik odbiorców
field:notification.email,fallback_recipients_hidden: Hidden Recipients Fallback User Ukryty zastępczy użytkownik odbiorców
field:notification.email,fallback_recipients_secondary: Secondary Recipients Fallback User Dodatkowy zastępczy użytkownik odbiorców
field:notification.email,from_: From Od
field:notification.email,model: Model Model
field:notification.email,recipients: Recipients Odbiorcy
field:notification.email,recipients_hidden: Hidden Recipients Ukryci odbiorcy
field:notification.email,recipients_secondary: Secondary Recipients Dodatkowi odbiorcy
field:notification.email,subject: Subject Temat
field:notification.email,triggers: Triggers Wyzwalacze
field:notification.email.attachment,model: Model Model
field:notification.email.attachment,notification: Notification Powiadomienie
field:notification.email.attachment,report: Report Raport
field:notification.email.log,date: Date Data
field:notification.email.log,notification: Notification Powiadomienie
field:notification.email.log,recipients: Recipients Odbiorcy
field:notification.email.log,recipients_hidden: Hidden Recipients Ukryci odbiorcy
field:notification.email.log,recipients_secondary: Secondary Recipients Dodatkowi odbiorcy
field:notification.email.log,resource: Resource Zasób
field:notification.email.log,trigger: Trigger Wyzwalacz
help:notification.email,attachments: The reports used as attachments. Raporty użyte jako załączniki.
help:notification.email,contact_mechanism: Define which email to use from the party's contact mechanisms Określ, którego e-maila ze sposobów kontaktu użyć dla strony
help:notification.email,content: The report used as email template. Raport użyty jako szablon wiadomości.
help:notification.email,fallback_recipients: User notified when no recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,fallback_recipients_hidden: User notified when no hidden recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli żaden ukryty adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,fallback_recipients_secondary: User notified when no secondary recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli żaden dodatkowy adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,from_: Leave empty for the value defined in the configuration file. Pozostaw puste dla wartości zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym.
help:notification.email,recipients: The field that contains the recipient(s). Pole zawierające odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_hidden: The field that contains the hidden recipient(s). Pole zawierające ukrytego odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_secondary: The field that contains the secondary recipient(s). Pole zawierające dodatkowego odbiorcę(ów).
help:notification.email,subject: The Genshi syntax can be used with 'record' in the evaluation context.
If empty the report name will be used.
Składnia Genshi może być używana z „rekordem” w kontekście oceny.
Jeśli jest pusta, zostanie użyta nazwa raportu.
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/notification_email Odbiorcy
The following strings have different contexts, but the same source.
Not translated Tryton/account_dunning_email
Translated Tryton/notification_email Odbiorcy
Translated Tryton/ir Odbiorcy
Translated Tryton/ir Odbiorcy
Translated Tryton/ir Odbiorcy

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
field:notification.email.log,recipients:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/notification_email/locale/pl.po, string 21