Translation

help:notification.email,from_:
Leave empty for the value defined in the configuration file.
66/600
Context English Polish State
field:notification.email.attachment,notification: Notification Powiadomienie
field:notification.email.attachment,report: Report Raport
field:notification.email.log,date: Date Data
field:notification.email.log,notification: Notification Powiadomienie
field:notification.email.log,recipients: Recipients Odbiorcy
field:notification.email.log,recipients_hidden: Hidden Recipients Ukryci odbiorcy
field:notification.email.log,recipients_secondary: Secondary Recipients Dodatkowi odbiorcy
field:notification.email.log,resource: Resource Zasób
field:notification.email.log,trigger: Trigger Wyzwalacz
help:notification.email,attachments: The reports used as attachments. Raporty użyte jako załączniki.
help:notification.email,contact_mechanism: Define which email to use from the party's contact mechanisms Określ, którego e-maila ze sposobów kontaktu użyć dla strony
help:notification.email,content: The report used as email template. Raport użyty jako szablon wiadomości.
help:notification.email,fallback_recipients: User notified when no recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,fallback_recipients_hidden: User notified when no hidden recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli żaden ukryty adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,fallback_recipients_secondary: User notified when no secondary recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli żaden dodatkowy adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,from_: Leave empty for the value defined in the configuration file. Pozostaw puste dla wartości zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym.
help:notification.email,recipients: The field that contains the recipient(s). Pole zawierające odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_hidden: The field that contains the hidden recipient(s). Pole zawierające ukrytego odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_secondary: The field that contains the secondary recipient(s). Pole zawierające dodatkowego odbiorcę(ów).
help:notification.email,subject: The Genshi syntax can be used with 'record' in the evaluation context.
If empty the report name will be used.
Składnia Genshi może być używana z „rekordem” w kontekście oceny.
Jeśli jest pusta, zostanie użyta nazwa raportu.
help:notification.email,triggers: Add a trigger for the notification. Dodaj wyzwalacz powiadomienia.
model:ir.action,name:act_email_form Notification Emails E-maile z powiadomieniami
model:ir.action,name:act_notification_email_log Logs Dzienniki zdarzeń
model:ir.action,name:act_notification_email_log_relate Notification E-Mails E-maile z powiadomieniami
model:ir.message,text:msg_notification_invalid_subject Invalid e-mail subject in notification "%(notification)s" with exception "%(exception)s". Nieprawidłowy temat wiadomości e-mail w powiadomieniu „% (notification) s” generujący wyjątek „% (exception) s”.
model:ir.ui.menu,name:menu_email_form Notification Emails E-maile z powiadomieniami
model:notification.email,name: Email Notification E-mail z powiadomieniami
model:notification.email.attachment,name: Email Notification Attachment Załącznik z powiadomieniem e-mailowym
model:notification.email.log,name: Notification Email Log Log o powiadomieniu e-mailowym
selection:ir.trigger,action: Email Notification Powiadomienie e-mailowe
view:notification.email.log: Time Czas
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/notification_email Pozostaw puste dla wartości zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym.
The following strings have different contexts, but the same source.
Not translated Tryton/account_dunning_email
Not translated Tryton/marketing_email

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:notification.email,from_:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/notification_email/locale/pl.po, string 32