Translation

model:ir.action,name:
Action
5/100
Context English Polish State
help:ir.model.data,db_id: The id of the record in the database. Identyfikator rekordu w bazie danych.
help:ir.model.data,fs_id: The id of the record as known on the file system. Identyfikator rekordu znany w systemie plików.
help:ir.model.field,module: Module in which this field is defined. Moduł, w którym to pole jest zdefiniowane.
help:ir.model.print_model_graph.start,filter: Entering a Python Regular Expression will exclude matching models from the graph. Podanie regularnego wyrażenia w Pythonie spowoduje usunięcie pasujących modeli z grafu.
help:ir.queue,expected_at: When the task should be done. Kiedy zadanie powinno zostać ukończone.
help:ir.queue,scheduled_at: When the task can start. Kiedy zadanie może zostać rozpoczęte.
help:ir.rule,domain: Domain is evaluated with a PYSON context containing:
- "user" as the current user
Domena jest ewaluowana przez kontekst PYSON zawierający:
- "user" jako aktualny użytkownik
help:ir.rule.group,default_p: Add this rule to all users by default. Dodaj domyślnie tę regułę do wszystkich użytkowników.
help:ir.rule.group,global_p: Make the rule global
so every users must follow this rule.
Określ regułę jako globalną,
aby wpływała na każdego użytkownika.
help:ir.rule.group,name: Displayed to users when access error is raised for this rule. Wyświetlane użytkownikom, gdy dla tej reguły zostanie zgłoszony błąd dostępu.
help:ir.rule.group,rules: The rule is satisfied if at least one test is True. Reguła spełnia wymagania jeśli wynik przynajmniej jednego testu jest True.
help:ir.trigger,condition: A PYSON statement evaluated with record represented by "self"
It triggers the action if true.
Wyrażenie PYSON odnoszące się do rekordu reprezentowanego przez "self"
Jeśli wyrażenie jest prawdziwe to nastąpi wywołanie akcji.
help:ir.trigger,limit_number: Limit the number of call to "Action Function" by records.
0 for no limit.
Limit wywołań "Funkcji akcji" przez rekordy.
0 oznacza bez limitu.
help:ir.trigger,minimum_time_delay: Set a minimum time delay between call to "Action Function" for the same record.
empty for no delay.
Ustaw minimalny czas opóźnienia pomiędzy wywołaniami "Funkcji akcji" dla tego samego rekordu.
Puste oznacza brak opóźnień.
help:ir.ui.view_search,domain: The PYSON domain. Domena PYSON.
model:ir.action,name: Action Akcja
model:ir.action,name:act_action_act_window_form Window Actions Okno akcji
model:ir.action,name:act_action_form Actions Akcje
model:ir.action,name:act_action_report_form Reports Raporty
model:ir.action,name:act_action_url_form URLs Adresy URL
model:ir.action,name:act_action_wizard_form Wizards Kreatory
model:ir.action,name:act_attachment_form Attachments Załączniki
model:ir.action,name:act_config_wizard_item_form Config Wizard Items Elementy kreatora konfiguracji
model:ir.action,name:act_cron_form Scheduled Actions Zaplanowane akcje
model:ir.action,name:act_email_form E-mails E-mail
model:ir.action,name:act_email_form_relate E-mails E-maile
model:ir.action,name:act_email_template_form E-mail Templates Szablony e-maili
model:ir.action,name:act_export_form Exports Wyeksportowania
model:ir.action,name:act_icon_form Icons Ikony
model:ir.action,name:act_lang_config Configure Languages Skonfiguruj języki
model:ir.action,name:act_lang_form Languages Języki
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/ir Akcja
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/sao Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/tryton Akcja
Translated Tryton/res Akcja
Translated Tryton/sale_complaint Akcja
Translated Tryton/res Akcja
Translated Tryton/dashboard Akcja
Not translated Tryton/marketing_automation
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/sale_complaint Akcja
Not translated Tryton/purchase_amendment
Translated Tryton/ir Akcja
Translated Tryton/sale_complaint Akcja
Translated Tryton/ir Akcja
Not translated Tryton/sale_amendment

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.action,name:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 385