Translation

model:ir.action.act_window.domain,name:act_statement_form_domain_draft
Draft
8/100
Context English Persian State
model:account.statement.origin,name:
Account Statement Origin
بیانیه حساب اصلی
model:account.statement.origin.information,name:
Statement Origin Information
اطلاعات بیانیه صلی
model:ir.action,name:act_line_group_form
Statement Line Groups
گروه های خط بیانیه
model:ir.action,name:act_line_groups_form
Line Groups
گروه های خط
model:ir.action,name:act_move_lines_form
Move Lines
خطوط جابجایی
model:ir.action,name:act_moves_form
Moves
جابجایی ها
model:ir.action,name:act_reconcile
Reconcile Statements
Reconcile Statements
model:ir.action,name:act_statement_form
Statements
بیانیه ها
model:ir.action,name:act_statement_journal_form
Statement Journals
بیانیه روزنامه ها
model:ir.action,name:act_statement_line_move
Statement Lines
خطوط بیانیه
model:ir.action,name:act_statement_line_move_line
Statement Lines
خطوط بیانیه
model:ir.action,name:act_statement_origin_form_statement
Origins
مبداء
model:ir.action,name:report_statement
Statement
بیانیه
model:ir.action,name:wizard_statement_import
Import Statement
وارد کردن بیانیه
model:ir.action.act_window.domain,name:act_statement_form_domain_all
All
همه
model:ir.action.act_window.domain,name:act_statement_form_domain_draft
Draft
پیش‌نویس
model:ir.action.act_window.domain,name:act_statement_form_domain_posted
Posted
ارسال شده
model:ir.action.act_window.domain,name:act_statement_form_domain_validated
Validated
تایید شده
model:ir.message,text:msg_import_no_journal
To import statement, you must create a journal for account "%(account)s".
برای وارد کردن اضهارنامه، باید یک روزنامه برای حساب: "%(account)s" ایجاد کنید.
model:ir.message,text:msg_import_wrong_currency
To import statement, the journal "%(journal)s" must have the currency "%(currency)s" instead of "%(journal_currency)s".
برای وارد کردن اضهارنامه، روزنامه : "%(journal)s" باید دارای ارز : "%(currency)s"بجای: "%(journal_currency)s" باشد.
model:ir.message,text:msg_journal_bank_account_unique
Only one journal is allowed per bank account.
در هر حساب بانکی تنها یک روزنامه مجاز است.
model:ir.message,text:msg_line_amount_non_zero
Statement line amount cannot be zero.
مبلغ سطر اظهارنامه نمی تواند صفر باشد.
model:ir.message,text:msg_post_statement_move
To post the move "%(move)s" you must post the statement "%(statement)s".
 
model:ir.message,text:msg_statement_delete_cancel
To delete statement "%(statement)s" you must cancel it.
برای حذف اظهارنامه : "%(statement)s" شما باید ابتدا آنرا لغو کنید.
model:ir.message,text:msg_statement_paid_invoice_draft
The validation of the statements will remove paid invoices from other statements.
اعتبار این اظهارانامه، صورتحساب های پرداخت شده را از اظهارنامه های دیگر حذف خواهد کرد.
model:ir.message,text:msg_statement_post_pending_amount
To post statement "%(statement)s" you must create lines for pending %(amount)s of origin "%(origin)s".
برای ارسال اظهارنامه : "%(statement)s"شما باید سطرهایی را برای انتظار:"%(مبلغ)s" از منشاء : "%(origin)s"ایجاد کنید.
model:ir.message,text:msg_statement_wrong_end_balance
To validate statement "%(statement)s" you must change lines to have end balance of %(end_balance)s instead of %(amount)s.
برای اعتبار اظهارنامه :"%(statement)s"برای داشتن تراز پایانی از: "%(تراز پایانی)s" بجای: "%(مقدار)s" شما باید سطرهایی را تغییر دهید.
model:ir.message,text:msg_statement_wrong_number_of_lines_add
To validate statement "%(statement)s" you must add %(n)s line(s).
برای اعتبار اظهارنامه : "%(statement)s" شما باید :"%(تعداد)s" سطر اضافه کنید.
model:ir.message,text:msg_statement_wrong_number_of_lines_remove
To validate statement "%(statement)s" you must remove %(n)s line(s).
برای اعتبار اظهارنامه : "%(statement)s" شما باید :"%(تعداد)s" سطر حذف کنید.
model:ir.message,text:msg_statement_wrong_total_amount
To validate statement "%(statement)s" you must change lines to have total amount of %(total_amount)s instead of %(amount)s.
برای اعتبار اظهارنامه :"%(statement)s"برای داشتن مبلغ کل از: "%(مبلغ)s" بجای: "%(مبلغ)s" شما باید سطرهایی را تغییر دهید.
model:ir.model.button,confirm:statement_post_button
Are you sure you want to post the statement?
 
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/account_statement
پیش‌نویس
Following strings have different contexts but same source.
Not translated Tryton/purchase_amendment
 
Not translated Tryton/purchase_amendment
 
Translated Tryton/account
پیش‌نویس
Translated Tryton/account
پیش‌نویس
Translated Tryton/account
پیش‌نویس
Translated Tryton/account
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_invoice
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/account_asset
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_dunning
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_invoice
پیش‌نویس
Translated Tryton/account
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_asset
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_dunning
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_invoice
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_payment_sepa
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_invoice
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_payment
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_payment
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/account_payment
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_payment_sepa
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_payment_sepa
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/account_payment_sepa
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/account_payment_sepa
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_payment_sepa
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_statement
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/account_statement
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
پیش‌نویس
Not translated Tryton/marketing_automation
 
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
پیش‌نویس
Not translated Tryton/marketing_automation
 
Not translated Tryton/marketing_automation
 
Translated Tryton/production
پیش‌نویس
Translated Tryton/production_work
پیش‌نویس
Translated Tryton/production
پیش‌نویس
Translated Tryton/production_work
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase_request
پیش‌نویس
Translated Tryton/production_work
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/purchase_requisition
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase_requisition
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase_requisition
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/sale
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale_subscription
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/sale_complaint
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale_complaint
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale_subscription
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale_complaint
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/sale_supply_drop_shipment
پیش‌نویس
Translated Tryton/sale_subscription
پیش‌نویس
Not translated Tryton/attendance
 
Translated Tryton/sale_supply_drop_shipment
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/sale_supply_drop_shipment
پیش‌نویس
Not translated Tryton/attendance
 
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/stock
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/stock
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/stock
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase_request_quotation
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock_forecast
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock_forecast
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/stock_forecast
پیش‌نویس
Not translated Tryton/sale_amendment
 
Not translated Tryton/sale_amendment
 
Translated Tryton/purchase_request_quotation
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase_request_quotation
پیش‌نویس
Not translated Tryton/account_payment_stripe
 
Not translated Tryton/account_payment_stripe
 
Translated Tryton/purchase_request_quotation
پیش‌نویس
Translated Tryton/stock
پیش‌نویس
Translated Tryton/account_statement
Draft
Not translated Tryton/account_payment_stripe
 
Translated Tryton/purchase
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase_request
پیش‌نویس
Translated Tryton/purchase
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/production
Draft

Change compared to this translation:

پیش‌نویسDraft
Translated Tryton/analytic_account
پیش‌نویس
Translated Tryton/analytic_account
پیش‌نویس

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Persian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.action.act_window.domain,name:act_statement_form_domain_draft
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account_statement/locale/fa.po, string 83