Translation

field:account.period,icon:
English
Icon
7/100
Context English Lao State
field:account.move.template,lines: Lines ລາຍການ
field:account.move.template,name: Name ຊື່
field:account.move.template.create.template,period: Period ໄລຍະ
field:account.move.template.create.template,template: Template ຮ່າງແບບ
field:account.move.template.keyword,digits: Digits ເລກ
field:account.move.template.keyword,move: Move ເຄື່ອນໄຫວ
field:account.move.template.keyword,name: Name ຊື່
field:account.move.template.keyword,required: Required ຕ້ອງມີ
field:account.move.template.keyword,string: String ຂໍ້ຄວາມຄົ້ນຫາ
field:account.move.template.keyword,type_: Type ປະເພດ
field:account.open_chart.start,fiscalyear: Fiscal Year ປີການບັນຊີ
field:account.open_chart.start,posted: Posted Moves ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະກາດແລ້ວ
field:account.period,company: Company ສຳນັກງານ/ຫ້ອງການ
field:account.period,end_date: Ending Date ວັນທີສິ້ນສຸດ
field:account.period,fiscalyear: Fiscal Year ປີການບັນຊີ
field:account.period,icon: Icon ປຸ່ມລັດ
field:account.period,name: Name ຊື່
field:account.period,post_move_sequence: Post Move Sequence ລຳດັບປະກາດການເຄື່ອນໄຫວ
field:account.period,start_date: Starting Date ເລີ່ມວັນທີ
field:account.period,state: State ສະຖານະ
field:account.period,type: Type ປະເພດ
field:account.reconcile.show,account: Account ບັນຊີ
field:account.reconcile.show,accounts: Account ບັນຊີ
field:account.reconcile.show,company: Company ສຳນັກງານ/ຫ້ອງການ
field:account.reconcile.show,currency_digits: Currency Digits ເລກເສດສະກຸນເງິນ
field:account.reconcile.show,date: Date ວັນທີ
field:account.reconcile.show,description: Description ເນື້ອໃນລາຍການ
field:account.reconcile.show,lines: Lines ລາຍການ
field:account.reconcile.show,parties: Parties ພາກສ່ວນ
field:account.reconcile.show,party: Party ພາກສ່ວນ
field:account.reconcile.show,write_off: Write Off ເພີກຖອນ
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Tryton/account
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir
Needs editing Tryton/ir

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lao
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
field:account.period,icon:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/lo.po, string 360