Language Words
Arabic 0
Basque 0
Bulgarian 0
Catalan 0
Chinese (Simplified) 0
Czech 0
Dutch 0
English 0
Estonian 0
Finnish 0
French 0
German 0
Greek 0
Hungarian 0
Indonesian 0
Italian 1
Japanese 0
Lao 0
Lithuanian 0
Persian 0
Polish 0
Portuguese 0
Romanian 0
Russian 0
Slovenian 0
Spanish 0
Spanish (Latin America) 0
Turkish 0