Context English Catalan
field:stock.move,fifo_quantity: FIFO Quantity Quantitat FIFO
field:stock.move,fifo_quantity_available: FIFO Quantity Available Quantitat FIFO disponible
help:stock.move,fifo_quantity: Quantity used by FIFO. Quantitat utilizada pel FIFO.
help:stock.move,fifo_quantity_available: Quantity available for FIFO Quantitat disponible per FIFO
model:ir.message,text:msg_move_delete_fifo You cannot delete move "%(move)s" because it is used for FIFO cost price calculation. No podeu eliminar el moviment "%(move)s" perquè es fa servir en el càlcul del cost FIFO.
model:ir.message,text:msg_move_fifo_quantity_greater The FIFO quantity on move cannot be greater than its quantity. La quantitat FIFo del moviment no pot ser més gran que la seva quantitat.
selection:product.product,cost_price_method: FIFO FIFO
selection:product.template,cost_price_method: FIFO FIFO