Context English Lithuanian
field:dashboard.action,act_window: Action Veiksmas
field:dashboard.action,user: User Naudotojas
field:res.user,dashboard_actions: Dashboard Actions Skydelio veiksmai
field:res.user,dashboard_layout: Dashboard Layout Skydelio išdėstymas
model:dashboard.action,name: Dashboard Action Skydelio veiksmas
model:ir.action,name:act_dashboard Dashboard Informacinis skydelis
model:ir.ui.menu,name:menu_dashboard Dashboard Informacinis skydelis
selection:res.user,dashboard_layout: Square Kvadratas
selection:res.user,dashboard_layout: Stack Bottom Rikiuoti žemyn
selection:res.user,dashboard_layout: Stack Left Rikiuoti kairėn
selection:res.user,dashboard_layout: Stack Right Rikiuoti dešinėn
selection:res.user,dashboard_layout: Stack Top Rikiuoti viršuje
view:res.user: Dashboard Informacinis skydelis