Context English Dutch
field:carrier,weight_currency: Currency Valuta
field:carrier,weight_currency_digits: Weight Currency Digits Gewicht valuta cijfers
field:carrier,weight_price_list: Price List Prijslijst
field:carrier,weight_uom: Weight Uom maateenheid gewicht
field:carrier,weight_uom_digits: Weight Uom Digits maateenheid gewicht decimalen
field:carrier.weight_price_list,carrier: Carrier Transporteur
field:carrier.weight_price_list,price: Price Prijs
field:carrier.weight_price_list,weight: Weight Gewicht
help:carrier,weight_currency: The currency of the price. De valuta van de prijs.
help:carrier,weight_price_list: Add price to the carrier service. Prijs toevoegen aan de koeriersdienst.
help:carrier,weight_uom: The unit of weight criteria of the price list. De gewichtseenheid criteria van de prijslijst.
help:carrier.weight_price_list,carrier: The carrier that the price list belongs to. De koerier waartoe de prijslijst behoort.
help:carrier.weight_price_list,price: The price of the carrier service. De prijs van de koeriersdienst.
help:carrier.weight_price_list,weight: The lower limit for the price. De ondergrens voor de prijs.
model:carrier.weight_price_list,name: Carrier Weight Price List Prijslijst vervoerder gewicht
selection:carrier,carrier_cost_method: Weight Gewicht