Context English Dutch
field:account.asset,analytic_accounts: Analytic Accounts Analytische rekeningen
field:account.asset,analytic_accounts_size: Analytic Accounts Size Grootte analyserekeningen
field:account.invoice.line,analytic_accounts: Analytic Accounts Analytische rekeningen
field:account.invoice.line,analytic_accounts_size: Analytic Accounts Size Grootte analyserekeningen
view:account.invoice.line: Analytic analytisch