Context English Slovenian
field:account.asset,account_journal: Journal Dnevnik
field:account.asset,comment: Comment Opomba
field:account.asset,company: Company Družba
field:account.asset,currency_digits: Currency Digits Decimalke
field:account.asset,customer_invoice_line: Customer Invoice Line Postavka računa kupca
field:account.asset,depreciation_method: Depreciation Method Metoda amortizacije
field:account.asset,end_date: End Date Datum amortizacije
field:account.asset,frequency: Frequency Frekvenca
field:account.asset,lines: Lines Postavke
field:account.asset,move: Account Move Knjižba
field:account.asset,number: Number Številka
field:account.asset,product: Product Izdelek
field:account.asset,purchase_date: Purchase Date Nabavljeno
field:account.asset,quantity: Quantity Količina
field:account.asset,residual_value: Residual Value Preostala vrednost
field:account.asset,start_date: Start Date Začetek amortizacije
field:account.asset,state: State Stanje
field:account.asset,supplier_invoice_line: Supplier Invoice Line Postavka računa dobavitelja
field:account.asset,unit: Unit Enota
field:account.asset,unit_digits: Unit Digits Decimalke